Vedtægter | Lindehøj Sogn

Vedtægter for det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Lindehøj sogn.

§1 Navn og tilknytning

Foreningens navn er "Det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i Lindehøj sogn". Foreningen er knyttet til Lindehøj kirke som en del af menighedens børne- og ungdomsarbejde.

§2 Formål og grundlag.

Foreningens formål er at hjælpe med børnenes og de unges, herunder bl.a. konfirmandernes integration, interesse og engagement i menigheden. Dette formål søges opfyldt gennem tilbud om oplæring og fritidsaktiviteter i kirkeligt regi. Arbejdet sker på et evangelisk-luthersk grundlag.

§3 Medlemskab og kontingent.

Børn og unge i alderen fra 0 til 25 år kan optages som medlemmer. Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningens aktiviteter opgøres hver for sig, men indberettes samlet af kasseren til kommunen.
Regnskabsperioden er fra 1. januar til 31. december.
Det samlede tilskud fordeles forholdsmæssigt mellem aktivitetsgrupperne på grundlag af hver enkelts aktiviteter.
Ud over et kontantbeløb på max. kr. 5.000,00 indsættes foreningens formue i en anerkendt bank eller sparrekasse.
Kasseren og formanden, hver for sig, tegner foreningen i økonomiske anliggender samt overfor Herlev Kommune i forbindelse med ansøgning af tilskud.

§4 Medarbejdere.

Klubbernes aktiviteter varetages af en ulønnet medarbejderstab, der er selvsupplerende. Medarbejderne arbejder i henhold til formål og grundlag i §2.

§5 Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Stemmeberettigede er alle medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forældre/værge til medlemmer, der ikke er fyldt 16 år. Desuden er foreningens medarbejdere stemmeberettigede.

Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i Lindehøj kirke og Birkholm Sognehus samt med e-post til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Forslag om ændring af vedtægterne skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Forslag i øvrigt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling behandler følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

§6 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 3 medlemmer.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Formand og kasserer skal være myndige.

§7 Anvendelse af eventuel overskud/formue ved ophør.

Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle midler og ejendele lignende kristent børnearbejde i Herlev kommune, eller Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Børnegudstjenester.

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. juni 2008.

Vedtægter for B&U-arbejdet (63.63 kB)