Vedtægter for Støtteforeningen ved Lindehøj Kirke | Lindehøj Sogn

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningen navn er "Støtteforeningen ved Lindehøj Kirke"
1.2 Støtteforeningen er hjemmehørende i Lindehøj Sogn, Herlev

 

§2 Formål

2.1 Støtteforeningens formål er økonomisk at støtte aflønningen af en børne- og ungdomsmedarbejder i Lindehøj Sogn med 50 % af lønudgifterne. Endvidere kan foreningen støtte andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i sognet.
2.2 Støtteforeningen er forpligtet på Den danske Folkekirkes bekendelsesgrundlag.
2.3 Foreningens formål kan søges opfyldt ved at foreningen indgår i et samarbejde med andre foreninger eller organisationer der arbejder på samme eller tilsvarende grundlag.
2.4 Foreningen tilknyttes Kirkefondet.

 

§3 Medlemskab

3.1 Medlemmer af foreningen er foreningens individuelle bidragsydere. Medlemmer med en årlig personlig indbetaling på mindst 500 kr. har stemmeret på foreningens generalforsamling året efter.

 

§4 Ledelses- og beslutningsstruktur

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Generalforsamlingen består af samtlige fremmødte medlemmer der har stemmeret (jf. § 3.1). Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og varsles senest seks uger før. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
4.3 Den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter på dagsordenen:
4.3.1 Årsberetning
4.3.2 Regnskabsaflæggelse og godkendelse
4.3.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
4.3.4 Evt. forslag fra medlemmer
4.3.5 Evt. stadfæstelse af vedtægtsændringer
4.3.6 Eventuelt
4.4 Generalforsamlingen (ordinære og ekstraordinære) skal indkaldes senest 2 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker ved brev eller E-mail til de stemmeberettigede medlemmer. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden. Forslag fra medlemmerne til optagelse under punkt 4.3.4 skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
4.5 Foreningens bestyrelse består af 6 personer, som skal være personligt myndige. 3 personer udpeges af Lindehøj Sogns menighedsråd. 3 medlemmer af støtteforeningen vælges på den årlige generalforsamling. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 3 år ad gangen således, at 1 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år. Hvis Lindehøj Sogns menighedsråd ikke udpeger 3 personer suppleres bestyrelsen ved valg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
4.6 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed.
4.7 Bestyrelsen har pligt til at sikre en kassebeholdning, der til enhver tid svarer til foreningens lønudgifter til den ansatte børne- og ungdomsmedarbejder i 3 måneder.
4.8 Bestyrelsen kan disponere evt. overskudslikviditet i overensstemmelse med foreningens formål - efter at forpligtigelsen i § 4.7 er afdækket .

 

§5 Økonomi og tegning

5.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
5.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet forelægges generalforsamlingen i revideret stand. Første regnskabsår dækker dog perioden frem til 31/12 2005.
5.3 Foreningens indtægter udgøres af frivilligt indsamlede gaver, gavebreve, arv, offentlige tilskud, fonde, basarer, lotterier mv.
5.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§6 Vedtægtsændringer

6.1 Vedtægtsændringer skal godkendes på foreningens generalforsamling. Godkendelse kræver 2/3 tilslutning fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§7 Opløsning

7.1 Foreningen kan opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum og med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
7.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue børne- og ungdomsarbejdet i Lindehøj Kirke.

Stadfæstet på generalforsamlingen d. 21. marts 2006

Hent vedtægterne for Støtteforeningen.